Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
(Cập nhật ngày: 31/5/2018)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG 


Số:   314/TB-ĐHPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Hà Nội, ngày  11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

          Để triển khai công tác lấy ý kiến trực tuyến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng thông báo:

1)    Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018:  

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1

Tập huấn cho cán bộ tham gia Lấy ý kiến

-  Phòng KT&ĐBCL

Ngày  14/5/2018

 

2

Lập danh sách học phần và giảng viên được lấy ý kiến gửi về phòng KT&ĐBCL

-  Các Khoa/TT

Đến ngày 24/5/2018

 

3

Sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên

-  Các Khoa/TT

 

Đến ngày 29/6/2018

 

4

Xử lý kết quả

- Phòng KT&ĐBCL

- Trung tâm TH-TV

Đến ngày 06/7/2018

 

5

Thông báo kết quả xử lý

Phòng KT&ĐBCL

Trước ngày 16/7/2018

2)    Giao cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện lấy ý kiến theo kế hoạch.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Vũ Phán

 

 

 


Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website