Thông báo kiểm tra lịch trình giảng dạy
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

THÔNG BÁO


 Thực hiện Thông báo số 508/TB-ĐHPĐ-ĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc kiểm tra lịch trình giảng dạy tại các Khoa/ trung tâm. Phòng ĐBCL đề nghị các Khoa / TT:

1.     Nộp báo cáo về phòng ĐBCL trước ngày 30/9/2011 theo mẫu sau:  

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

Tình trạng Lịch trình giảng dạy

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành nhưng chưa đúng qui chuẩn

Chưa hoàn thành

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.      Phòng Đảm bảo chất lượng sẽ trực tiếp kiểm tra Lịch trình giảng dạy

 của các Khoa / TT theo lịch như sau:

Thời gian

Các Khoa/ TT

Thứ 4 (05/10/2011)

Kiến trúc Công trình, Điện-Cơ điện tử, Công nghệ thông tin

Thứ 6 (07/10/2011)

Kinh tế -QTKD, Ngoại ngữ, Công nghệ SH&MT, TT Cao đẳng

Thành phần kiểm tra gồm:

-         Phòng ĐBCL

-         Phòng Đào tạo

-         Thanh tra

-         Lãnh đạo Khoa/TT

Rất mong nhận được sự phối kết hợp của các đơn vị.

                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                             T/L HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa/TT                                                                    T. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Phòng Đào tạo (phối hợp thực hiện)

- Thanh tra (phối hợp thực hiện)

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website