Thông báo về việc tổ chức Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm học 2018
(Cập nhật ngày: 31/5/2018)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG 


Số:  315/TB-ĐHPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

          Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018 về chất lượng đào tạo của nhà trường. Cụ thể như sau:

1)    Thời gian: Từ ngày 14/5/2018 đến 10/8/2018

2)    Đối tượng khảo sát: sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 ở tất các cả các Khoa/Trung tâm.

3)    Công cụ khảo sát: Phiếu hỏi gồm nhiều lựa chọn. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiếp tục sử dụng mẫu phiếu hỏi đã được Ban Giám hiệu phê duyệt năm 2014.

4)    Nội dung khảo sát: Gồm 4 phần:

-        Phần 1: Chương trình đào tạo

-        Phần 2: Hoạt động giảng dạy của giảng viên

-        Phần 3: Các hoạt động hỗ trợ học tập và cơ sở vật chất

-        Phần 4: Đánh giá chung

5)    Phân công nhiệm vụ:

- Các Khoa/Trung tâm: Nhận phiếu khảo sát từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phát phiếu cho sinh viên và thu thập phiếu khảo sát chuyển về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước ngày 30/6/2018.

- Trung tâm Tin học và Thư viện: Xử lý dữ liệu

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

+ Chủ trì thực hiện cuộc khảo sát, chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức phát phiếu, thu nhận phiếu, nhập dữ liệu và phối hợp với Trung tâm Tin học và Thư viện xử lý dữ liệu.

+ Viết báo cáo kết quả khảo sát.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu: VT,P.KT&ĐBCL.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

PGS.TS Vũ Phán

 

Tin mới hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website