Lịch Lấy ý kiến phản hồi của người học học kỳ 2 năm học 2010-2011
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

Theo thông báo số 429/TB-ĐHPĐ-ĐBCL, ngày 10/8/2011 của Hiệu trưởng  về Kế hoạch Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2010-2011. Các Khoa/ Trung tâm đã phối hợp với phòng ĐBCL lên lịch triển khai kế hoạch cụ thể như sau:

STT
TÊN KHOA THỜI GIAN THỰC HIÊN
1 Ngoại ngữ Từ ngày 29/8 đến ngày 14/9
2 Công nghệ thông tin Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9
3 Điện - Cơ điện tử Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9
4 Công nghệ sinh học và môi trường Từ ngày 15/9 đến ngày 23/9

Các khoa KTCT và KTQTKD chưa lên được kế hoạch, đề nghị 2 khoa lên kế hoạch chuyển phòng ĐBCL để phối hợp thực hiện. Hạn cuối ngày 21/9/2011.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website