THONG TIN HOAT DONG - THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Công tác đảm bảo chất lượngThông tin hoạt động
Báo cáo công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2013-2014
(28/3/2016)
Thực hiện Thông báo số 43/TB-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 12 tháng 02 năm 2014, Phòng Đảm bảo chất lượng phối hợp với các Khoa/Trung tâm triển khai Lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên Học kỳ I năm học 2013-2014 và đã gửi báo cáo kết quả khảo sát về các đơn vị liên quan.
Thông báo Tổ chức Khảo sát Ý thức học đường và Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo
(28/3/2016)
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Hiệu trưởng giao Phòng Đảm bảo chất lượng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khảo sát Ý thức học đường của sinh viên và Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo của Nhà trường.
Thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2013-2014
(28/3/2016)
Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Phó Hiệu trưởng đã ký ban hành Thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2013-2014.
Thông báo về việc tổ chức khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2014
(28/3/2016)
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Hiệu trưởng giao Phòng Đảm bảo chất lượng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường.
Báo cáo kết quả khảo sát Ý thức học đường của sinh viên và chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo
(28/3/2016)
Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Phòng Đảm bảo chất lượng đã hoàn thành báo cáo gửi Ban giám hiệu về Kết quả khảo sát Ý thức học đường của sinh viên và chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo.
Báo cáo Kết quả khảo sát Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2013-2014
(28/3/2016)
Thực hiện Thông báo số 288/TB-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 06 tháng 5 năm 2014, Phòng Đảm bảo chất lượng phối hợp với các Khoa/Trung tâm triển khai Lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên Học kỳ II năm học 2013-2014.
Thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2014-2015
(25/3/2016)
Ngày 19 tháng 11 năm 2014, Hiệu trưởng đã ký ban hành thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2014-2015.
Báo cáo Kết quả khảo sát Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2014-2015
(25/3/2016)
Thực hiện Thông báo số 811/TB-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 19 tháng 11 năm 2014, Phòng Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với các Khoa/Trung tâm triển khai Lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2014-2015.
Thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015
(25/3/2016)
Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 15 tháng 11 năm 2010 ban hành kèm theo Quy định về việc Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, ngày 07 tháng 5 năm 2015, Hiệu trưởng đã ký ban hành thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015
Thông báo về việc tổ chức Khảo sát sinh viên tốt nghiệp
(25/3/2016)
Ngày 07 tháng 5 năm 2015, Hiệu trưởng đã ký ban hành Thông báo về việc tổ chức Khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cuộc khảo sát này.
Báo cáo Kết quả lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015
(25/3/2016)
Thực hiện Thông báo số 355/TB-ĐHPĐ ngày 07 tháng 5 năm 2015, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với các Khoa/Trung tâm triển khai Lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2014-2015.
Thông báo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo năm 2015
(25/3/2016)
Thực hiện Thông báo số 356/TB-ĐHPĐ ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp với các Khoa/Trung tâm tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015 nhằm thu thập thông tin làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2015-2016
(25/3/2016)
Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Phó Hiệu trưởng đã ký ban hành Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2015-2016

Trang đầu 1 2Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website