phuong dong 2020

Thông báo

(Cập nhật ngày: 8/3/2019)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 163 /TB-ĐHPĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà nội, ngày 8 tháng 3  năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc chấp hành Luật giao thông đường bộ và phòng chống trộm cắp tài sản

 

Ngày 8/3/2019 cơ quan Công an đã đến làm việc tại Trường ĐHDL Phương Đông và đề nghị Nhà trường thông báo đến toàn thể Cán bộ giảng viên sinh viên như sau:

1. Cơ quan Công an sẽ thực hiện Kế hoạch tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, người vi phạm ngoài việc bị xử phạt theo qui định Cơ quan công an sẽ gửi danh sách về nhà trường để yêu cầu xem xét kỷ luật.

2. Hiện nay trên địa bàn thường xuyên xẩy ra hiện tượng mất trộm tài sản, xe máy đề nghị Cán bộ giảng viên và sinh viên nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản tư trang cá nhân.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung Thông báo này đến cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý./.

         

Nơi nhận:
              - Thủ trưởng các đơn vị;
              - Lưu: VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS. TS. Vũ PhánTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 55
Số người đã truy cập: 1249406