HƯỚNG DẪN TẢI VÀ SỬ DỤNG CƠ BẢN PHẦN MỀM TRANS CHO

Thông báo

(Cập nhật ngày: 24/3/2020)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG


Số         /TB-ĐHPĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I năm 2020

Căn cứ Thông báo số 967/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 26/12/2019 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020;

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, trường ĐHDL Phương Đông thông báo:

1/ Thay đổi thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt I năm 2020: Không tổ chức thi ngày 28-29/03/2020, thời gian tổ chức thi tuyển nhà trường sẽ thông báo sau.

2/ Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập thi tuyển sinh thạc sĩ đợt I năm 2020 nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

3/ Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 967/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 26/12/2019 về việc tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông.

Đề nghị bộ phận tuyển sinh Sau đại học thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi biết; Thủ trưởng các đơn vị phổ biến đến cán bộ, giảng viên trong trường.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, trường ĐHDL Phương Đông (phòng 204) số 171 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.37847110, 04.37848515 (số máy lẻ 303);

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- HĐQT (để báo cáo);

- Các đơn vị;

- Các thí sinh;

- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Vũ PhánTin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 71
Số người đã truy cập: 21394