Thông báo đường truyền mạng

Tuyển sinh trang chủ

(Cập nhật ngày: 26/12/2019)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Cao học năm 2019


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Quyết định số 350/Ttg ngày 8/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường ĐHDL Phương Đông;

Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trường Đại học Dân lập;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-ĐHPĐ-HĐQT ngày 07/8/2003 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường ĐHDL Phương Đông;

Căn cứ Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 12/01/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ công văn số 840/BC-ĐHPĐ-ĐT ngày 06/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-ĐHPĐ-ĐT, ngày 26/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông về việc Quy định điểm chuẩn trúng tuyển Cao học năm 2019;

Theo đề nghị của Thường trực HĐTS và Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt tháng 12 năm 2019 cho 10 thí sinh (có danh sách kèm theo). Cụ thể như sau:

- Ngành Quản trị kinh doanh (mã số: 8 340 101): 10 thí sinh

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng ban Thư ký hội đồng tuyển sinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Tổng hợp, Chủ nhiệm các Khoa, Giám đốc Trung tâm, Trưởng các đơn vị trong Trường và các thí sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ GD & ĐT (để báo cáo);

- HĐQT (để báo cáo);

- Như điều 2;

- Lưu VP, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Vũ Phán


Danh sách:

SoBD Ho Ten NgaySinh TenNganh DiemM1 DiemM2 DiemM3 Tong
DPDCHQ1901 Nguyễn Hải Đăng 11/8/1990 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7 8 8.4 15
DPDCHQ1902 Nguyễn Việt Hưng 12/1/1979 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 6.5 8 7 14.5
DPDCHQ1903 Nguyễn Quang Huy 26/8/1980 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 8 7 7.2 15
DPDCHQ1904 Phạm Đình Phi 24/8/1972 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7.5 7.5 8.1 15
DPDCHQ1905 Phan Thị Minh Phượng 20/1/1992 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7.5 8.5 8.8 16
DPDCHQ1906 Nguyễn Ngọc Quý 28/1/1996 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7.5 6.5 7.7 14
DPDCHQ1907 Lê Thu Thảo 3/6/1994 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7 7 8.7 14
DPDCHQ1908 Phạm Viết Thịnh 22/2/1976 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7 8.5 6.9 15.5
DPDCHQ1909 Nguyễn Thu Trang 29/8/1991 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7.5 7 8.3 14.5
DPDCHQ1910 Trương Đức Trung 9/12/1980 Quản trị kinh doanh (mã số: 8340101) 7 7 8 14
Tin cũ hơn

banner dưới
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 74
Số người đã truy cập: 40707