phuong dong 2020

Tuyển sinh trang chủ

(Cập nhật ngày: 22/7/2019)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    440      /QĐ-ĐHPĐ-ĐT

                     Hà Nội, ngày     21   tháng  7 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về sửa đổi bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung ở Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án Tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học dân lập Phương Đông;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

Trường ĐHDL Phương Đông thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển vào tất cả các ngành của trường ĐHDL Phương Đông theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia là 14,0 điểm (Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống. Riêng ngành Kiến trúc, điểm môn Vẽ mĩ thuật ≥ 4.0).

Nơi nhận: 

    - Bộ GDĐT (để báo cáo)

   - Lưu VP, ĐT.                                                            

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Vũ Phán

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH - HIỆU TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.Bùi Thiện Dụbanner dưới
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 71
Số người đã truy cập: 1249514