TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20
Thông báo về việc tổ chức Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm học 2018
Ngày 11/5/2018, Hiệu trưởng ban hành thông báo số 315/TB-ĐHPĐ về việc tổ chức Khảo sát sinh viên tốt nghiệp
Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Ngày 11/5/2018, Hiệu trưởng ban hành thông báo số 314/TB-ĐHPĐ về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.
Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Ngày 08/4/2016 Hiệu trưởng ký ban hành thông báo số 215/TB-ĐHPĐ về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Thông báo Khảo sát trực tuyến hoạt động giảng dạy của giảng viên
Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Hiệu trưởng ký ban hành Thông báo số 199/TB-ĐHPĐ về việc Khảo sát trực tuyến hoạt động giảng dạy của giảng viên
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2010-2011
Công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên là một hoạt động thường xuyên được thực hiện ở Trường ĐHDL Phương Đông. Kể từ năm 2009, công tác này được triển khai một cách đồng bộ ở tất cả các Khoa / Trung tâm trong toàn trường
Lịch Lấy ý kiến phản hồi của người học học kỳ 2 năm học 2010-2011
Theo thông báo số 429/TB-ĐHPĐ-ĐBCL, ngày 10/8/2011 của Hiệu trưởng về Kế hoạch Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2010-2011.
Thông báo tuyển dụng
Trường ĐH Phương Đông tuyển dụng
Thông báo kiểm tra lịch trình giảng dạy
Thực hiện Thông báo số 508/TB-ĐHPĐ-ĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc kiểm tra lịch trình giảng dạy tại các Khoa/ trung tâm
Thông báo thời gian cụ thể kiểm tra lịch trình giảng dạy
Đến 11h30 ngày 03/10/2011, các đơn vị sau đây đã nộp bản thống kê tình hình xây dựng lịch trình về Phòng Đảm bảo chất lượng.
Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2011 - 2012
Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2011 - 2012
Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2011-2012
Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Hiệu trưởng ký ban hành Thông báo số 147/TB-ĐHPĐ-ĐBCL về Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2011-2012.
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2011-2012
Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Hiệu trưởng đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2011-2012.
Kế hoạch công tác phòng Đảm Bảo Chất Lượng năm học 2012-2013
Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Hiệu trưởng đã ký duyệt Kế hoạch công tác năm học 2012-2013 của Phòng Đảm bảo chất lượng.
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013
Ngày 06 tháng 6 năm 2013, Trường ĐHDL Phương Đông đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch tự đánh giá chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013. Tham dự cuộc họp có PGS.TS Bùi Thiện Dụ - Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Vũ Phán - P.Hiệu trưởng nhà trường cùng các Chủ nhiệm khoa, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong trường.
Kế hoạch năm học 2013-2014
Ngày 22 tháng 11 năm 2013, phòng ĐBCL xây dựng Kế hoạch năm học 2013-2014 và trình Hiệu trưởng nhà trường.
Thông báo về việc thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên phục vụ công tác tuyển sinh
Để thu thập thông tin định hướng cho công tác tuyển sinh năm 2014, ngày 09 tháng 12 năm 2013 Hiệu trưởng đã ký ban hành Thông báo số 1011/TB-ĐHPĐ-ĐBCL về việc thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên phục vụ công tác tuyển sinh.
Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2013-2014
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2013-2014 và thực hiện công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD, Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2013-2014.
Công khai đội ngũ giảng viên để xã hội cùng giám sát
Công khai đội ngũ giảng viên để xã hội cùng giám sát
Triển khai họp thông qua báo cáo tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng Nhà trường
Trong tháng 3, Nhà trường tổ chức 03 cuộc họp với Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Nhà trường
Thông báo về việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013
Thông báo về việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013

Trang đầu 12 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 131
Số người đã truy cập: 642863