Đăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trên

Thông tin hoạt động

(Cập nhật ngày: 31/5/2018)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG 


Số:   314/TB-ĐHPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Hà Nội, ngày  11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

          Để triển khai công tác lấy ý kiến trực tuyến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng thông báo:

1)    Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018:  

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1

Tập huấn cho cán bộ tham gia Lấy ý kiến

-  Phòng KT&ĐBCL

Ngày  14/5/2018

 

2

Lập danh sách học phần và giảng viên được lấy ý kiến gửi về phòng KT&ĐBCL

-  Các Khoa/TT

Đến ngày 24/5/2018

 

3

Sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên

-  Các Khoa/TT

 

Đến ngày 29/6/2018

 

4

Xử lý kết quả

- Phòng KT&ĐBCL

- Trung tâm TH-TV

Đến ngày 06/7/2018

 

5

Thông báo kết quả xử lý

Phòng KT&ĐBCL

Trước ngày 16/7/2018

2)    Giao cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện lấy ý kiến theo kế hoạch.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Vũ Phán

 

 

 
Tin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 45
Số người đã truy cập: 442094